Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020

Přihlášky jsou Vám v elektronické podobě k dispozici pod následujícím odkazem:

 Přihláška_-_2019_-_2020_Boleslavova_1a.pdf

případně si přihlášku v listinné formě můžete vyzvednout v průběhu dubna přímo ve školce.

Vyplněné a lékařem podepsané přihlášky budou přijímány v mateřské škole výhradně v TERMÍNU ZÁPISU, který je stanoven na dny 14. – 15. 5. 2019 od 13. 00 do 18. 00 hodin; s sebou si vezměte: vyplněnou přihlášku, průkaz totožnosti a rodný list dítěte; v tomto termínu si můžete mateřskou školu prohlédnout a získat veškeré potřebné informace.

Dne 15. 5. 2019 je přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Výsledky přijímacího řízení si můžete osobně vyzvednout 29. a 30. 5. 2019 mezi 15. – 17. hodinou.

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí: (bude doplněno)

 

Informace:

-          Dle § 36, odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé pobytu a z něhož je patrná i podoba

-          dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně

-          dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy

-          dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.

-          dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí